در زمانه سوگ

همه می دانستند فرشته مرگ رحم ندارد، از جنس درد و دهشت و داغ است؛ تلخ تر از حقیقت، مهلک تر از ضربۀ تبر، مهیب تر از تاریکی. شتر بی مهاری ست که اگر به بهانه ای کینۀ کسی را به دل گیرد خودش را می رساند دم در خانه اش می خوابد تا سوارش کند ببرد به دیار بی برگشت.