عباس نرفته بود که بماند….

عباس نرفته بود که برود، آن هم اینطور غریبانه و جانسوز.