گفتگو با دکتر اسمخانی دربارۀ جهان فلسفی استنلی کوبریک

نسبت بین سینما و فلسفه چیست و سینمای کوبریک» چه ویژگی‌ها و مضامینی دارد که آن را از لحاظ فکری-فلسفی جذاب و مهم می‌­سازد؟